Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

 

Bu Aydınlatma Metninin amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında siz değerli sigortalılarımızı ve iş ortaklarımızı bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Türk P ve I Sigorta A.Ş.

Mersis No : 0876062656800015 
Adres : Muhittin Üstündağ Cad. No: 21 Koşuyolu Kadıköy İstanbul
Telefon : 0 (216) 545 03 00
Belgegeçer : 0 (216) 545 03 01
Elektronik Posta : info@turkpandi.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): turkpvei@hs03.kep.tr

Kişisel veriler ile ilgili elden ya da yukarıdaki telefon, belgegeçer, elektronik posta, KEP adreslerinden veya başkaca bir yöntemle ekte yer alan Başvuru Formu ile Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor?

Kişisel verileriniz KVKK'da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, 5684 Nolu Sigortacılık Kanunu, 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu, 5549 Nolu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 Nolu Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat kapsamında sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması;  işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil  vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, talep edilen/diğer ürün/hizmetlerin sunabilmesi amacıyla KVKK kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede, otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılıyor?

İşlenen kişisel verileriniz, sigortacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 5684 Nolu Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Maliye ve Hazine Bakanlığı,
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
 • Liman Başkanlıkları,
 • Ana hissedarlarımız,
 • Şirketimizce hizmet alınan başta sigorta eksperleri, hasar araştırmacıları, sağlık kuruluşları,
 • Uluslararası temsilciler,
 • Sigorta acentesi ve sigorta ve reasürans brokerleri gibi sigorta aracıları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı reasürans şirketleri,
 • İşbirliği yapılan üçüncü şahıslar ve kuruluşlar,
 • Banka ve finansman kuruluşları
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere doğrudan şirketimiz genel müdürlüğü ve sigorta acente ve brokerları aracılığıyla yazılı, elektronik ortamda ya da telefonla toplanabilmektedir. İşlem yaptıranın kimliğinin belirlenmesi ve gerekli riziko analizlerinin yapılarak riskin fiyatlandırılabilmesi için kişisel verilerin toplanması gerekmektedir. Diğer yandan, yukarıda sayılan kanunlar ve sözleşme hukuku çerçevesinde kimlik tespiti yapılabilmesi için kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Haklarınız

Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK'nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.